algemene voorwaarden

Deze site wordt beheerd door L-Nutra Italia S.r.l., hierna “L-Nutra”) of andere L-Nutra-bedrijven over de hele wereld. Op deze site verwijzen de termen “L-Nutra”, “wij”, “onze” en “ons” naar L-Nutra en de daaraan gerelateerde L-Nutra-bedrijven.

Deze Gebruiksvoorwaarden en Aankoopvoorwaarden en eventuele wijzigingen of aanvullingen hierop (de “Overeenkomst”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en L-Nutra. Deze Overeenkomst regelt uw toegang tot en gebruik van de Website, elke bestelling die u plaatst via de Website of per telefoon, en, indien van toepassing, uw gebruik of poging tot gebruik van onze producten en diensten (gezamenlijk “Uw gebruik”). Wanneer u deze site gebruikt, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te staken.

L-Nutra behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te herzien door dit bericht bij te werken. U wordt aangemoedigd om deze Voorwaarden elke keer dat u de Site gebruikt te lezen, omdat uw gebruik van de Site na het plaatsen van wijzigingen uw aanvaarding van de wijzigingen inhoudt. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, de producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site te herzien en om enig aspect van de Site te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij. hiervoor. We kunnen ook regels en beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site of uw toegang tot een deel of de gehele Site beperken zonder voorafgaande kennisgeving of boete. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

Vrijwaring
Deze site biedt algemene informatie zoals informatie over gezondheid, voeding en fitness en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. U mag niet op deze informatie vertrouwen als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling, noch vervangt deze deze. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw gezondheid, dient u altijd een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen. Negeer, vermijd of stel het verkrijgen van medisch of gezondheidsgerelateerd advies van uw zorgverlener niet uit vanwege iets dat u mogelijk op deze site heeft gelezen. Het gebruik van de informatie op deze site is uitsluitend op eigen risico. Ontwikkelingen in medisch onderzoek kunnen van invloed zijn op de gezondheids-, fitness- en voedingsadviezen die hier verschijnen. Er kan geen garantie worden gegeven dat de adviezen op deze site altijd de meest recente bevindingen of ontwikkelingen met betrekking tot het betreffende materiaal zullen bevatten.

Gebruik van materiaal op deze site
Deze site (inclusief de volledige inhoud ervan) is eigendom van L-Nutra en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten van de Verenigde Staten en andere Europese landen. Wij geven u toestemming om door de site te bladeren en kopieën van materiaal op de site af te drukken en te downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zolang u geen auteursrecht- of andere kennisgevingen verwijdert die verschijnen op het materiaal dat u afdrukt of downloadt. U gaat ermee akkoord dat u op geen enkele manier of via welk medium dan ook materiaal op de site zult kopiëren, weergeven of verzenden. U stemt er ook mee in om geen materiaal op de site op welke manier of via welk medium dan ook te wijzigen, verkopen, uitzenden of distribueren, inclusief door het materiaal te uploaden of het materiaal anderszins online beschikbaar te stellen.

L-Nutra is niet verantwoordelijk als informatie die L-Nutra op deze site beschikbaar stelt niet accuraat, volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op deze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op de site te monitoren.

Handelsmerken
Deze site bevat logo's en andere handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan L-Nutra. De site kan ook handelsmerken of dienstmerken van derden bevatten. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en u gaat ermee akkoord deze op geen enkele manier te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het handelsmerk.

Accountbescherming
U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuk op de beveiliging.

Schadeloosstelling
U stemt ermee in L-Nutra, haar dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven van verdediging, inclusief advocatenhonoraria, die op enigerlei wijze voortkomen uit of verband houden met uw gebruik van de Site, uw schending van deze Voorwaarden of het Privacybeleid, inhoud die door u op de Site is geplaatst, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij

Beperking van aansprakelijkheid
U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT L-NUTRA, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF AGENTEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DIT OMVAT ZONDER BEPERKING TOT ENIG GEBRUIKSVERLIES, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DIT IS VAN TOEPASSING, ONGEACHT DE MANIER WAAROP SCHADE WORDT VEROORZAAKT, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT (1) HET GEBRUIK VAN, OF HET ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN, DE WEBSITE; (2) HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN, ITEMS GEKOCHT OP DE WEBSITE; OF (3) DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF ARTIKELEN.

Uw aansprakelijkheid
ALS U EEN TECHNISCHE VERSTORING VEROORZAAKT VAN DE SITE OF VAN DE SYSTEMEN DIE DE SITE NAAR U OF ANDEREN DOORZENDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT DIE VERSTORING.

Andere belangrijke termen
L-Nutra kan naar eigen goeddunken al onze rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden en Aankoopvoorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij. Alle door u gemaakte of ondernomen verklaringen, garanties en vrijwaringsverplichtingen blijven van kracht na de annulering of beëindiging van uw account of relatie met L-Nutra. Geen enkele vertraging door L-Nutra bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze Gebruiksvoorwaarden en Aankoopvoorwaarden zal fungeren als een afstand van dat recht of rechtsmiddel of zal van invloed zijn op het vermogen van L-Nutra om dat recht of rechtsmiddel vervolgens uit te oefenen. Elke afstandsverklaring moet schriftelijk door L-Nutra worden goedgekeurd. Deze Gebruiksvoorwaarden en Aankoopvoorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die eerder door ons zijn gepubliceerd en alle andere verklaringen of verklaringen die wij aan u hebben afgelegd, zowel mondeling, schriftelijk als anderszins.

U stemt ermee in dat aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op specifieke producten, bestellingen of uw gebruik van bepaalde delen van de site, inclusief met betrekking tot het bestel-, verzend- en retourbeleid (“Aanvullende voorwaarden”), welke aanvullende voorwaarden deel uitmaken van deze Voorwaarden door verwijzing. Als er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden.

Artikelen kopen bij L-Nutra
Productpresentaties. L-Nutra behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties en prijzen van producten stop te zetten of te wijzigen zonder dat dit enige verplichting jegens u met zich meebrengt. L-Nutra neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om te proberen ervoor te zorgen dat de prijzen op de Website correct zijn, en om de op de Website beschikbare artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en de meest actuele verpakking weer te geven. Houd er bij het bestellen van producten echter rekening mee dat L-Nutra niet garandeert dat productbeschrijvingen accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn, of dat de productverpakking afgebeeld op de website overeenkomt met het daadwerkelijke product dat u ontvangt. Als een product dat op de website wordt beschreven niet is zoals beschreven toen u het ontvangt, of als de verpakking op de website niet overeenkomt met het product dat u ontvangt, is uw enige oplossing het aan ons te retourneren in ongebruikte en onbeschadigde staat, in overeenstemming met onze retourvoorwaarden. Beleid, dat op de Website staat vermeld onder Algemene voorwaarden. De beschrijvingen van L-Nutra of verwijzingen naar producten die geen eigendom zijn van L-Nutra impliceren geen goedkeuring van dat product, noch vormen zij een garantie van L-Nutra.

Prijsfouten en weglatingen.
Houd er rekening mee dat prijzen, beschikbaarheid en andere aankoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Wij doen er alles aan om de juistheid van de informatie op de Website te garanderen en om fouten te corrigeren zodra ze worden ontdekt. L-Nutra behoudt zich het recht voor om elk aangeboden aanbod om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren in te trekken, ook nadat een bestelling is geplaatst, nadat deze is bevestigd of nadat het bedrag van uw creditcard is afgeschreven. Als we ontdekken dat er een fout is opgetreden nadat het bedrag van uw creditcard is afgeschreven en uw bestelling als gevolg van de fout wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag van uw bestelling op uw creditcard terugbetaald.

Bestelling plaatsen en accepteren.
Als u een product bestelt, moet de betaling door L-Nutra zijn ontvangen voordat L-Nutra de bestelling accepteert. L-Nutra kan aanvullende informatie over uw bestelling nodig hebben als u niet alle vereiste informatie hebt verstrekt, en kan een bestelling op elk moment nadat deze is geplaatst annuleren of beperken. L-Nutra behoudt zich het recht voor om een ​​evenement of promotie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, op te schorten of te beëindigen (ook nadat een bestelling is geplaatst en/of bevestigd). Uw bestelling is uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding van deze Overeenkomst. Alle artikelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, en indien niet beschikbaar, kunnen wij u alternatieve producten van gelijke kwaliteit en waarde aanbieden.

Verzending en risico op verlies.
L-Nutra zal de toepasselijke verzend- en administratiekosten aan uw bestelling toevoegen. Tenzij anders vermeld, zal L-Nutra commercieel redelijke inspanningen leveren om producten binnen een redelijke tijd na ontvangst van uw correct ingevulde bestelling te verzenden. Hoewel L-Nutra leverings- of verzendingstermijnen of data kan verstrekken, begrijpt u dat dit L-Nutra’s te goeder trouw schattingen zijn en aan verandering onderhevig kunnen zijn. U begrijpt verder dat de beschikbaarheid van producten beperkt kan zijn en dat bepaalde producten mogelijk niet onmiddellijk leverbaar zijn. In dat geval worden de producten geleverd zodra ze beschikbaar zijn. Alle artikelen die via de website zijn gekocht, worden afgeleverd bij vervoerders. Het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen gaat op u over bij levering aan de vervoerder. L-Nutra kan bestellingen weigeren als het opgegeven afleveradres zich buiten Europa bevindt.

ProLon biedt de mogelijkheid om eenvoudig op de hoogte te blijven van de huidige status, plotselinge vertragingen en uiteindelijk van de aflevering van de zending. Door onze geavanceerde zoekopties te gebruiken, kunt u zich op uw gemak voelen en zeker zijn dat u over de meest actuele informatie beschikt. THet zoeken naar zendingen is toegankelijk op de pagina “ Zending volgen ”.

Omzetbelasting.
In de Europese Unie is L-Nutra verplicht om de toepasselijke staats- en lokale omzetbelasting te innen op bestellingen die naar bepaalde staten worden verzonden. Belastingen zijn van toepassing op de meeste goederen, maar sommige staten sluiten bepaalde artikelen uit, zoals voedingsmiddelen. Sommige belastingautoriteiten vereisen ook dat het belastbare bedrag eventuele verzend- en administratiekosten omvat, terwijl andere alleen omzetbelasting over goederen in rekening brengen. L-Nutra is verplicht de regels van elke staat te volgen. Uw definitieve bestellingstotaal omvat de toepasselijke staats- en lokale belastingen.

Betalingsgegevens.
Bij het bestellen van producten via de Website, per telefoon of anderszins, gaat u ermee akkoord alleen echte, nauwkeurige, actuele en volledige betalingsinformatie te verstrekken. Door een bestelling te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u alleen betalingsgegevens verstrekt die van u zijn of waarvoor u bevoegd bent deze te verstrekken. L-Nutra heeft het recht om uw bestelling te annuleren of uw account op te schorten of te beëindigen als we redenen hebben om aan te nemen dat u onjuiste, niet-actuele, frauduleuze of onvolledige betalingsinformatie aan L-Nutra hebt verstrekt, of om enige andere reden die wij, naar eigen goeddunken, passend achten. U stemt ermee in dat uw plaatsing van een elektronische bestelling op de Website voldoende is om te voldoen aan het toepasselijke fraudestatuut, en dat verder schrijven niet vereist is.

Abonnementsprogrammavoorwaarden. Als u online of telefonisch een bestelling plaatst als onderdeel van ons Abonnementsprogramma, blijft uw lidmaatschap van het programma van kracht totdat het wordt geannuleerd of de abonnementsperiode afloopt. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw lidmaatschap van het programma op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

ALS U LID BENT VAN ONS ABONNEMENTSPROGRAMMA EN U ONS EEN GELDIG KREDIETKAARTNUMMER OF EEN ALTERNATIEVE BETAALMETHODE HEBT GEGEVEN, WORDT ELKE BETALING AUTOMATISCH VERWERKT TIJDENS ELKE OPEENVOLGENDE VERZENDING VAN HET PRODUCT OF, INDIEN U DAT TIJDELIJK HEBT GEKOZEN VAN INSCHRIJVING, IN MAANDELIJKSE GEDEELTEN OP ONGEVEER DEZELFDE DATUM ELKE MAAND, EN WORDT GEFACTUREERD OP DE BETAALMETHODE DIE U AAN ONS HEBT VERSTREKT BIJ UW EERSTE AANKOOP EN INSCHRIJVING. ALS U UW DEELNAME AAN ONS ABONNEMENTSPROGRAMMA WILT ANNULEREN, KUNT U DIT DOEN DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE KLANTENSERVICE TE BELLEN OP DE TELEFOONNUMMERS DIE OP DE WEBSITE WORDEN VERMELD, of door een e-mail te schrijven naar info@prolon.eu in de Europese Unie.

U bent verplicht om actuele, volledige en nauwkeurige informatie voor uw factureringsaccount te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het onmiddellijk bijwerken van alle informatie om uw factureringsaccount actueel, volledig en accuraat te houden (bijvoorbeeld wijziging van factuuradres, creditcardnummer of vervaldatum van creditcard). U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als uw creditcardgegevens zijn geannuleerd of niet langer geldig zijn (bijvoorbeeld bij verlies of diefstal). Wijzigingen in dergelijke informatie kunnen worden aangebracht door een medewerker van de klantenservice te bellen op de telefoonnummers vermeld op de Website of door een e-mail te schrijven naar info@prolon.eu in de Europese Unie. Als u met een creditcard deelneemt aan ons Abonnementsprogramma en uw creditcard niet in staat is een volgende verzending te verwerken, kan uw lidmaatschap van ons Abonnementsprogramma worden beëindigd en kan uw account ter incasso worden verzonden.

Retour-/terugbetalingsbeleid.
U kunt artikelen retourneren in overeenstemming met de instructies in het retourbeleid die op de website staan vermeld onder Algemene voorwaarden. Als u niet zeker weet of u het recht hebt om het product te retourneren, kunt u ook bellen met de klantenservice op 02 3650 5076 . L-Nutra zal uw betaling terugbetalen wanneer uw product tijdig wordt geretourneerd of geannuleerd, en binnen 14 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product als het is gekocht met een krediet van derden, zoals een Visa of MasterCard.