Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ProLon Benelux B.V.

Deze website wordt beheerd door Prolon Benelux B.V., (hierna “Prolon”). Op deze website verwijzen de termen “Prolon”, “wij”, “onze” en “ons” naar Prolon en gerelateerde Prolon-bedrijven.

Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen op of aanvullingen aan (de “Algemene Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Prolon. Deze Algemene Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de website, elke bestelling die u via de website of telefonisch plaatst en, indien van toepassing, uw gebruik of poging tot gebruik van onze producten en diensten. Wanneer u deze website gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden die volgen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2022.

Prolon behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te herzien door dit bericht bij te werken. U wordt aangemoedigd om deze Algemene Voorwaarden elke keer dat u de website gebruikt te lezen, omdat uw gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u de wijzigingen accepteert. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de website. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, de producten en diensten die beschikbaar zijn op de website te herzien en om enig aspect van de website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten en we zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij om dit te doen. We kunnen ook regels en beperkingen opleggen aan het gebruik van de website of uw toegang tot een deel of de hele website beperken zonder voorafgaande kennisgeving of boete. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

Vrijwaring

Deze website biedt algemene informatie zoals informatie over gezondheid, voeding en fitness en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. U mag niet op deze informatie vertrouwen als vervanging voor, en evenmin ter vervanging van, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw gezondheid, moet u altijd een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg raadplegen. Negeer, vermijd of stel het inwinnen van medisch of gezondheidsgerelateerd advies van uw zorgverlener niet uit vanwege iets dat u op deze website heeft gelezen. Het gebruik van de informatie op deze website is uitsluitend op eigen risico. Ontwikkelingen in medisch onderzoek kunnen van invloed zijn op de gezondheids-, fitness- en voedingsadviezen die hier verschijnen. Er kan geen garantie worden gegeven dat het advies op deze website altijd de meest recente bevindingen of ontwikkelingen met betrekking tot het specifieke materiaal zal bevatten.

Gebruik van materiaal op deze website

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van Prolon klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Prolon is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Prolon, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Prolon is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan Prolon klanten.

Op deze website kunnen reviews worden weergegeven. Prolon is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Prolon weer.

Accountbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of een andere inbreuk op de beveiliging.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Prolon, haar dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven van verdediging, inclusief advocatenhonoraria, die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website, uw schending van deze voorwaarden de Privacy Policy, inhoud die door u op de website is geplaatst of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij

Beperking van de aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Prolon, haar dochterondernemingen, vertegenwoordigers, leveranciers, gelieerde ondernemingen of agenten in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade. Dit omvat, zonder beperking, gebruiksverlies, gederfde winst, verlies van gegevens, verlies van goodwill, aanschafkosten van vervangende diensten of enige andere indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade. Dit is van toepassing ongeacht de manier waarop schade wordt veroorzaakt, en mate van aansprakelijkheid, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatig handelen of anderszins voortvloeiend uit (1) het gebruik van de website; (2) het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, items gekocht op de website; of (3) de kosten van inkoop van vervangende diensten of items.

Andere belangrijke voorwaarden

Prolon kan naar eigen goeddunken alle rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij. Alle verklaringen, garanties en vrijwaringsverplichtingen die door u zijn gemaakt of ondernomen, blijven van kracht na annulering of beëindiging van uw account of relatie met Prolon. Geen enkele vertraging door Prolon bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze Algemene Voorwaarden zal dienen als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel of zal van invloed zijn op het vermogen van Prolon om dat recht of rechtsmiddel vervolgens uit te oefenen. Elke afstandsverklaring moet schriftelijk worden goedgekeurd door Prolon. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die eerder door ons zijn gepubliceerd en alle andere verklaringen of verklaringen die door ons aan u zijn gedaan, hetzij mondeling, schriftelijk of anderszins.

U stemt ermee in dat aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing kunnen zijn op specifieke producten, bestellingen of uw gebruik van bepaalde delen van de website, inclusief met betrekking tot het bestel-, verzend- en retourbeleid (“Aanvullende Voorwaarden”), welke Aanvullende Voorwaarden deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden. Als er een conflict is tussen deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.

Artikelen kopen bij Prolon

Product vertegenwoordiging

Prolon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en prijzen van producten stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting jegens u. Prolon neemt redelijke voorzorgsmaatregelen ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn en om de items die beschikbaar zijn op de website zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en om de meest actuele verpakking weer te geven. Houd er bij het bestellen van producten echter rekening mee dat Prolon niet garandeert dat productbeschrijvingen nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn of dat de productverpakking die op de website wordt afgebeeld, overeenkomt met het daadwerkelijke product dat u ontvangt. Als een product dat op de website wordt beschreven niet is zoals beschreven wanneer u het ontvangt, of als de verpakking op de website niet overeenkomt met het product dat u ontvangt, is uw enige remedie om het naar ons terug te sturen in een ongebruikte en onbeschadigde staat in overeenstemming met onze Beleid, dat op de website staat vermeld onder Algemene voorwaarden. Prolon’s beschrijvingen van, of verwijzingen naar, producten die geen eigendom zijn van Prolon impliceren geen goedkeuring van dat product, en vormen geen garantie door Prolon.

Prijsfouten en weglatingen

Houd er rekening mee dat prijzen, beschikbaarheid en andere aankoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. We stellen alles in werking om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen en om eenmaal ontdekte fouten te corrigeren. Prolon behoudt zich het recht voor om een ​​vermeld aanbod in te trekken om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, ook nadat een bestelling is ingediend, nadat deze is bevestigd of nadat uw rekening is belast. Als we ontdekken dat er een fout is opgetreden nadat het bedrag van uw rekening is afgeschreven en uw bestelling is geannuleerd als gevolg van de fout, krijgt u het volledige bedrag van uw bestelling teruggestort op uw rekening.

Bestelling plaatsen en accepteren

Als u een product bestelt, moet de betaling door Prolon zijn ontvangen voordat Prolon de bestelling accepteert. Prolon heeft mogelijk aanvullende informatie over uw bestelling nodig als u niet alle vereiste informatie heeft verstrekt, en kan een bestelling op elk moment nadat deze is geplaatst annuleren of beperken. Prolon behoudt zich het recht voor om een ​​evenement of promotie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, op te schorten of te beëindigen (ook nadat een bestelling is ingediend en/of bevestigd). Uw bestelling is uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Alle artikelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en indien niet beschikbaar, kunnen we u alternatieve product(en) van gelijke kwaliteit en waarde aanbieden.

Verzending en risico van verlies

Prolon zal van toepassing zijnde verzend- en administratiekosten aan uw bestelling toevoegen. Tenzij anders vermeld, zal Prolon commercieel redelijke inspanningen leveren om producten binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw correct ingevulde bestelling te verzenden. Hoewel Prolon leverings- of verzendingstermijnen of -datums kan geven, begrijpt u dat dit de schattingen van Prolon te goeder trouw zijn en aan verandering onderhevig kunnen zijn. U begrijpt verder dat de beschikbaarheid van producten beperkt kan zijn en dat bepaalde producten mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor levering, in welk geval de producten zullen worden geleverd wanneer ze beschikbaar komen. Prolon kan bestellingen weigeren waarvan het opgegeven afleveradres buiten de Benelux ligt.

BTW

In de Europese Unie is Prolon verplicht de toepasselijke belasting te innen op bestellingen. Belasting is bij de aankoopprijs inbegrepen.

Betalingsinformatie

Door het bestellen van producten via de website, telefonisch of anderszins, stemt u ermee in om alleen waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige betalingsinformatie te verstrekken. Door een bestelling te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u alleen betalingsinformatie verstrekt die van u is of waarvoor u geautoriseerd bent om deze te verstrekken. Prolon heeft het recht om uw bestelling te annuleren, uw account op te schorten of te beëindigen als we redenen hebben om aan te nemen dat u onjuiste, niet actuele, frauduleuze of onvolledige betalingsinformatie aan Prolon heeft verstrekt, of om enige andere reden die wij, naar eigen goeddunken, passend achten.

Voorwaarden voor abonnementen

Als u online of telefonisch een bestelling plaatst als onderdeel van ons abonnement, blijft uw lidmaatschap van het programma van kracht totdat het wordt opgezegd of de abonnementsperiode afloopt. Prolon kan naar eigen goeddunken, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving uw abonnement per direct opzeggen.

Indien u lid bent van ons abonnementenprogramma en u hebt ons een geldig rekeningnummer of een andere betaalmethode verstrekt, wordt elke betaling automatisch verwerkt op het moment van elke opeenvolgende verzending van het product, in maandelijkse termijnen op ongeveer dezelfde datum elke maand, en worden gefactureerd volgens de betaalmethode die u aan ons verstrekt bij uw eerste aankoop en inschrijving. Indien u uw deelname aan ons abonnementenprogramma wilt annuleren, kan u dit doen door een vertegenwoordiger van de klantenservice te bellen op de telefoonnummers die op de website zijn vermeld, of door een e-mail te schrijven naar info@prolon.nl.

U bent verplicht om actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken voor uw account. U bent verantwoordelijk voor het direct bijwerken van alle benodigde informatie om uw account actueel, volledig en nauwkeurig te houden (bijv. wijziging in factuuradres, rekeningnummer of vervaldatum van creditcard). U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als uw rekeningnummer wordt geannuleerd of niet langer geldig is (bijvoorbeeld bij verlies of diefstal). Wijzigingen in dergelijke informatie kunnen worden doorgevoerd door een medewerker van de klantenservice te bellen op de telefoonnummers die op de website staan ​​vermeld of door een e-mail te schrijven naar info@prolon.nl. Als u deelneemt aan ons abonnementenprogramma met een bankkaart en uw bankkaart kan niet worden verwerkt voor een volgende verzending, kan uw lidmaatschap van ons abonnementenprogramma worden beëindigd.

Retour-/terugbetalingsbeleid

U kunt artikelen retourneren in overeenstemming met de instructies voor het retourbeleid die op de website staan ​​vermeld op de pagina Retourbeleid.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Enig geschil voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.